ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΕΣ

 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας και
 • εκκαθαριστικού σημειώματος όλων των συμβαλλομένων πωλητών.
 • Aπόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο από αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Αν υπάγεται σε περιφέρεια υποθηκοφυλακείου ακόμα, δεν προσκομίζεται τίποτε.
 • Ταυτότητα κτηρίου Βεβαίωση του ν. 4178/2013 από μηχανικό, μαζί με την οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με δήλωση Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83 που συνοδεύει την άδεια της οικοδομής (εκδίδονται από μηχανικό).
 • Στην περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες, απαιτείται οπωσδήποτε κάτοψη του ακινήτου επικυρωμένη από την Πολεοδομία όπου θα φαίνονται οι χώροι που έχουν τακτοποιηθεί. Αν οι χώροι δεν απεικονίζονται στην κάτοψη της πολεοδομίας, θα πρέπει να προσκομιστεί κάτοψη από τον μηχανικό (που να φαίνονται οι χώροι), την οποία (κάτοψη) ο μηχανικός θα αναγράφει ότι την έχει καταχωρήσει στο σύστημα.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. δηλαδή ότι δηλώθηκε το ακίνητο στις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας για όλους τους πωλητές.
  Πρώτα ολοκληρώνει ο μηχανικός την τακτοποίηση και μετά ζητάμε το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ μήπως και χρειαστεί  να γίνουν τροποποιήσεις που θα πρέπει να τις περάσει στο σύστημα ο λογιστής και μετά να εκδοθεί ο ΕΝΦΙΑ.
 • Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας από όλους τους πωλητές.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ (αν ο πωλητής είναι έμπορος και απασχολεί προσωπικό).
 • ΤΑΠ από τον δήμο για το ακίνητο.
 • Πιστοποιητικό μη οφειλής φόρων κληρονομίας, ή γονικής παροχής ή δωρεάς αν το ακίνητο έχει αντίστοιχο τίτλο κτήσης μετά την 1-1-1995 (δηλ. είναι από κληρονομία, γονική παροχή, κλπ.).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

 • Φωτοτυπία ταυτότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Αν δικαιούνται απαλλαγή Α΄ κατοικίας, φωτοτυπία των Ε1 και Ε9 που υπέβαλαν από το 2007 και μετά είτε κοινές είτε ο καθένας μόνος.
 • Αν είναι αλλοδαπός φωτοτυπία το διαβατήριο και το ΑΦΜ που εκδόθηκε από την εφορία.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΠ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Τίτλος ακινήτου ( εργολαβικό, σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας ).
 • Φωτοτυπία ταυτότητας οικοπεδούχων.
 • και εκκαθαριστικού σημειώματος όλων των συμβαλλομένων.
 • Αν ο εργολάβος είναι εταιρεία όλα τα νομιμοποιητικά της εταιρείας έγγραφα (σύσταση, τροποποιήσεις και ΦΕΚ δημοσίευσης, πρακτικό ΔΣ για εκπροσώπηση, συγκρότηση τελευταίου ΔΣ, κλπ.).
 • Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. δηλαδή ότι δηλώθηκε το ακίνητο στις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και για τον εργολάβο μόνο, αν συμπληρώθηκε 4ετία από την έκδοση αδείας (εκδίδεται από την εφαρμογή Ε9 του taxisnet πιστοποιητικά, αιτία μεταβίβαση εξ επαχθούς αιτίας,). Αν δεν έχει παρέλθει η 4εταία, τότε μόνο από οικοπεδούχους ή από οικοπεδούχους και εργολάβο επιμεριστικά κατά περίπτωση.
 • Ταυτότητα κτηρίου . Βεβαίωση του ν. 4178/2013 από μηχανικό, μαζί με την οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με δήλωση Ν. 651/77 και του Ν. 1337/83 που συνοδεύει την άδεια της οικοδομής (εκδίδονται από μηχανικό).
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν χώροι που έχουν τακτοποιηθεί, απαιτείται κάτοψη του ακινήτου επικυρωμένη από την Πολεοδομία όπου θα φαίνονται οι χώροι αυτοί. Αν οι χώροι δεν απεικονίζονται στην κάτοψη της πολεοδομίας, θα πρέπει να προσκομιστεί κάτοψη από τον μηχανικό (που να φαίνονται οι χώροι).
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο από αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Αν υπάγεται σε περιφέρεια υποθηκοφυλακείου ακόμα, δεν προσκομίζεται τίποτε.
 • Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας για τον/ τους οικοπεδούχο μόνο.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το έργο.
 • ΤΑΠ από τον δήμο για το ακίνητο.
 • Πιστοποιητικό μη οφειλής φόρων κληρονομίας, ή γονικής παροχής ή δωρεάς αν το ακίνητο έχει αντίστοιχο τίτλο κτήσης μετά την 1-1-1995 (δηλ. είναι από κληρονομία, γονική παροχή, κλπ.).

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ

Αμοιβή δικηγόρου. Η παράσταση δικηγόρου για σύνταξη εγγράφων ενώπιον συμβολαιογράφου και για τους δύο συμβαλλομένους είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ η αμοιβή σε περίπτωση παράστασης του δικηγόρου στο συμβόλαιο είναι θέμα συμφωνίας. Η έρευνα τίτλων είναι μία διαδικασία που πρέπει να γίνει απαραίτητα από τον αγοραστή και οι τιμές ανάλογα την περίπτωση ξεκινούν από 150 ευρώ.

Αμοιβή συμβολαιογράφου. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ξεκινάει ΠΕΡΙΠΟΥ από 1.2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου ή επί της αντικειμενικής αξίας, ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη, συν 150-300 ευρώ επί πλέον για χαρτόσημα κλπ συν ΦΠΑ 24%. Στα δε ακίνητα με πολύ χαμηλή αξία φθάνει συνολικά έως και το 4%.

Αμοιβή κτηματομεσίτη. Η αμοιβή του κτηματομεσίτη είναι αυτή που αναγράφετε και έχει υπογραφή , στην ανάθεση για τον πωλητή και στην υπόδειξη για τον αγοραστή.

Τέλος Εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. Προκειμένου να μετεγγραφεί το συμβόλαιο αγοραπωλησίας στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ο αγοραστής υποχρεούται στην καταβολή 0,475% επί του τιμήματος ή της αντικειμενικής αξίας του συμβολαίου, ανάλογα με το ποια αξία είναι η μεγαλύτερη.

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.). Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων υπολογίζεται σε 3% επί του ποσού που αναγράφετε στο συμβόλαιο αγοράς ο αγοραστής έχει δικαίωμα απαλλαγής από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων κατά την αγορά πρώτης κατοικίας. Η απαλλαγή ισχύει για αγορά από άγαμο κατοικίας μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, , από έγγαμο μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Η απαλλαγή ισχύει επίσης για αγορά από άγαμο οικοπέδου μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ και από έγγαμο μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Όσα ακίνητα έχουν κτιστεί από 1-1-2006 υπόκεινται σε ΦΠΑ 24%

Επίσης από τις 1-1-2014 υπάρχει πόθεν έσχες για την πρώτη κατοικία.

Loading...